Tradičný dom

Faq

1. Čo vlastne myslíte pod pojmom "tradičná architektúra" ?

Tradičná architektúra je spôsob navrhovania budov tak, že sa využívajú overené formy a tvary, farebnosť a znaky architektúry miesta, ktorá sa   vyvíjala niekoľko storočí.

Tradičná architektúra je  spôsob stavania budov s hlavným cieľom  udržať krásu prostredia určitej komunity alebo kultúry. Preto používa technické a estetické postupy týkajúce sa konkrétnej spoločnosti alebo kultúry. Toleruje  a snaží sa zapadnúť do existujúceho prostredia a do krajiny.

Tradičné zvyčajne obstojí v skúške času....

 

2. Tradičná architektúra je pre Vás hlavne ľudová architektúra ?

Tradičná architektúra je  oveľa širší pojem , ktorý zahŕňa stavby, ktoré vznikali a vyvíjali sa   v Európe mnoho storočí - od jednoduchých stavieb pre bývanie a hospodárenie po náročné diela pre reprezentačné a duchovné účely.  

Všetky mali spoločného menovateľa - boli to väčšinou murované stavby (miestne aj zrubové, hrázdené),  používali sa prírodné materiály,  využívali  klasické kompozičné  princípy, súčasťou väčšiny z nich (okrem čisto úžitkových stavieb) bola remeselná alebo umelecká výzdoba, uplatňovalo   vo veľkej miere remeselné spracovanie materiálov.

Ľudová architektúra je veľmi zaujímavá časť tradičnej výstavby, často bola tá , ktorá dopľňala a vytvárala harmonické krajinné obrazy.   

3. Má v dnešnom modernom svete tradičná architektúra  opodstatnenie ?

Určite má a stále viac. V súčasnosti sa hodnota príslušnosti   človeka k miestu a komunite stáva významnou. Internacionalizácia sveta a hmotného prostredia zabúda na túto hodnotu.

A architektúra je zásadným elementom tvorby miesta. Človek, aby sa cítil príjemne a dobre má mať možnosť chápať stavby a cítiť sa v nich dobre. Stavba má slúžiť človeku a nie človek stavbe. 

Zachovaním a znovupoužitím tradičných foriem stavieb ,  foriem , ktoré sú rozpoznateľné a komunikujú svoj vecný obsah , architektúra stáva zrozumiteľnou pre ľudí z konkrétneho miesta . Ľudia sú schopný komunikovať cez svoju architektúru , kto sú a čo si cenia na sebe, pre vlastné poučenie i poučenie cudzích , teraz i pre  budúce generácie.

 

Návrat hore