Tradičný dom

SÚŤAŽ PARK HRDINOV BANSKÁ ŠTIAVNICA

SÚŤAŽ PARK HRDINOV BANSKÁ ŠTIAVNICA

https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/uprava-verejneho-priestranstva-pomnik-padlych-hrdinov-banska-stiavnica-vysledky-sutaze.html 

ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“

  

1.  ÚČEL A FUNKČNÁ NÁPLŇ ÚPRAV VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

   

                                    - pre rekreáciu, regeneráciu a relaxáciu domácich                                             obyvateľov a turistov

 

                                    - väčšie deti  a mládež

                                    - dospelí až po seniorský vek

  

-    umožňuje  pobyt a zhromažďovanie a je zabezpečené prepojenie   na      Katovu ulicu

 

-    určený pre využívanie rodinami a záujmovými skupinami

 

-    v prevažnej  časti bezbariérový

 

-    rozdelený na funkčné časti A-E pre rôzne skupiny návštevníkov

 

-    funkčné časti  sú  prepojené a zlúčené  do prehľadného                            prevádzkového celku 

 

-    delenie na časti je možné  využiť pri etapizácii realizácie

 

-    dĺžka pobytu  návštevníkov je  cca 0,5-1,5 hodiny, aj dlhšie

 

-    využívanie  cez deň aj  vo večerných hodinách

  

2.   FILOZOFICKO – KONCEPČNÉ VÝCHODISKÁ

   

Urbanistické súvislosti pre vznik „Mestského parku“

  

- mestotvorný  - určený pre využívanie širokou vekovou  škálou              domácich a turistov

 

-  oddychový priestor bez automobilov, ktorý v centre  veľmi chýba 1

 

-  nachádza sa v dobrej polohe medzi historickým centrom a novými časťami  mesta

 

-   dobre  dostupný peši i autom, blízkosť free parking na „Ihrisku“, pošty, lekárne a i.

 

-  obyvatelia nových častí mesta navštevujú centrum často len z praktických dôvodov  (vybavovanie) a potrebujú kultivovaný VP pre stretávanie a oddych

 

turisti doteraz nemajú vytvorené podmienky vo väčšom kľudovom priestore 

  

VP má veľký  kultúrny a priestorový potenciál – sila miesta

  

-    existencia bohatého hmotného, nehmotného a prírodného                      dedičstva  (vstup do  štôlne Glanzenberg s pamätnými tabuľami a živou        baníckou tradíciou, budova štôlne Pacher, zachovaný historický názov           Mundloch, pomník padlých hrdinov, zachované historické záznamy               (mapy, fotografie, príbehy), kríž a vzrastlé lipy pri štôlni, výrazný solitér          pagaštanu konského

 

-    plocha priestoru je skoro 20 árov,  má vhodný tvar a celkový výškový        rozdiel využívanej plochy  je len cca 5 m s tým, že  maximum                      prevýšenia je  sústredené v jednej časti 2

  

3.   FILOZOFIA NÁVRHU  

  

 VP  interpretuje a ponúka dedičstvo baníctva a histórie pre širokú verejnosť 

   

Priestor  vstupu do štôlne Glanzenberg je autenticky zachovaný. Umelecké stvárnenie je na témy zeme, energie vody, tajchov a banskej techniky. Využíva sa názov z 18.storočia. Zvyšuje sa historický  význam pomníka – stáva sa integrálnou súčasťou  priestoru.

  

-  pri návrhu používame miestne prírodné  materiály (kameň, drevo, kov)

 

- mobiliár je riešený pomocou samostatných historizujúcich a tiež  v teréne zapustených utilitárnych prvkov

 

-  zeleň rešpektuje nosné témy a podporuje priestorové riešenie (bližšie v odseku 5)  

 

-  ilumináciou je zvýraznený priestor s pomníkom, fontána a portál Glanzenbergu

 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 V centre sú aj iné vhodné miesta (napríklad hlavné námestie Sv. Trojice), ale pre problémy s dopravou  je to  dlhoročne  nevyriešený mestský verejný priestor.

 

2 Pre rovnaký  účel využiteľný priestor námestia Sv. Trojice je menší - 15,5 árov, má úzky pretiahnutý tvar  a výškový rozdiel je až 12 m.

  

 

  Časť A  -  Pomník padlých hrdinov

 

Kľudový  charakter, pre seniorov i viacgeneračné využitie - stromová alej, kvety, vejárová  dlažba, lavičky, petang. 

 

-    považujeme  za dôležité zachovať v priestore pomník  padlých hrdinov, má nové miesto

 

- zhromažďovací priestor pred pomníkom je dimenzovaný na 40 - 60 ľudí   

 

- pomník  je v symetrickej kompozícii priestoru, zelene a iluminácie     

 

-    v chodníku k pomníku sú v dlažbe  kovové platničky s míľnikmi v  histórii mesta

 

-    socha je na stupňovitom podstavci, je viditeľná  aj z ďalších priehľadov

 

-    lavičky pre oddych a smetné koše  majú  historizujúci dizajn, využijú sa pôvodné

 

-  je vymedzený priestor pre nenáročnú a kľudnú hru, viacgeneračnú aktivitu petang ³,

 

-    je sprístupnená Katova ulica, opravené schodisko

 

-    spevnené plochy sú dláždené andezitom a ryolitom

   

Časť B – Horná terasa

 Kľudový charakter, pre seniorov i viacgeneračné využitie – stolíky na šach a iné hry

 

-    vytvárame priestor pre stretávanie seniorov a mladých generácií, šachisti a iné

 

-    kamenná balustráda sa nahradí ľahkým kovovým zábradlím, na ňom kvety v nádobách

 

-    dláždené drobnou andezitovou kockou

 

-  pri začiatku chodníka na Katovu ulicu krytý priestor pre  komunálny odpad blízkych domov

 

-  zadný nízky múr sa opraví, nadloží hlavou, opravia sa schody k domu

 

-  umiestnené pevné kovové stolíky, stoličky sa môžu odkladať 

   

Časť C – Centrum s fontánou

Aktívny a komunikačný charakter, pre malé deti v sprievode rodičov, väčšie deti a  viacgeneračné využitie i  pre vybrané kultúrne aktivity 

-    vstup od ulice so šikanou zo zelene, vodné prvky, zázemie VP, posedenie, prístup k ďalším častiam .

 

-  kompozične centrálne umiestnenie oproti Hlavnému banskému úradu

 

-    kompozične líniovo vymedzené od ulice Kammerhofská  alejou stromov

 

-    pre kľud a bezpečnosť od hlavnej cesty oddelené zeleňou  na terénnych vlnách

 

-    centrálnou dominantou je vodná plocha, dno je vysypané miestnymi vybranými kameňmi 4

 

-    umelecký objekt vo fontáne je z kovu a je na tému energie vody a banskej techniky  

 

-    na obrube fontány sa dá sedieť

 

-    na dláždenej ploche okolo fontány sú vodomety,  cez ktoré je možné voľne prechádzať

 

-  fontána je iluminovaná

 

-    dláždené plochy okolo vodných prvkov sú čiastočne prerastené trávou

 

-    pri múre je objekt zázemia so sezónnym občerstvením, celoročnou hygienou

 

-    je aj pre imobilných, prebaľovanie najmenších detí, sklad nábytku, zelená strecha

 

-  pri objekte bude sezónne posedenie z ľahkého kovového historizujúceho mobiliáru

 

-    je opticky oddelený z oboch strán zástenami, porastené sú zeleňou

 

-    pravá  zástena môže byť využitá na malé premietanie

 

-    sedenia, stojany na bicykle a odpadové nádoby sú vnorené do vyvýšeného záhonu

 

-    pri vstupe od Glanzenbergu fontána s pitnou vodou a digitálny infopoint

  

Časť D – Banícky kopec

 

Aktívny charakter, pre deti a mládež - interaktívne prvky s vodou, terénne preliezky a tunely, cvičebné prvky, posedenie v teréne, možnosť večerného premietania

 -    deťom  a mládeži ponúkame aktivity a pohyb, podobný verejný priestor v meste chýba

 -    prírodný terén zostáva v pôvodnom sklone s malými úpravami

 -    zachováva sa veľký pagaštan

 -  v hornej časti  je technický objekt pre správcu, prevádzku a údržbu

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

³ Petang je obľúbený  u seniorov, je však  vekovo neobmedzený,je  aj pre  handicapových ľudí.

 

4   Kamene vo fontáne majú účel estetický a tiež zabránia tomu, aby do fontány vchádzali ľudia, vodné obehy fontány a vodometov v teréne okolo budú samostatné.

 

5  Etapizácia sa navrhuje v poradí   A,B,C,D,E

  

Časť E – Okolie a vstup do štôlne Glanzenberg

 

Aktívny a komunikačný charakter, pre návštevníkov štôlne a hlavne turistov - vstup od ulice so šikanou zo zelene, stojan s digitálnym infopointom, lavička .

 

-    úprava schodiska na pohodlnejšie, prístup  k schodisku sa upraví dlažbou

 -    lipy sa zachovajú

 -    okolie kríža sa upraví zeleňou, doplní sa iluminácia vstupu do štôlne

 

4. TECHNICKÝ POPIS RIEŠENIA

  Technické riešenia  sú  štandardné, výrobky bežne dostupné, atypická je fontána a niektoré herné prvky s témou baníctva. 

  Terénne úpravy - terén zostáva prevažne v pôvodnom stave, upraví sa pre dláždenie, nové miesto pomníka  a inžinierske siete         

    zavlažovací systém    

 Mobiliár a osvetlenie - prevažne typové

   

  

5.  KONCEPCIA REVITALIZÁCIE ZELENE

  Východiskový stav

 

S ohľadomna výsledky dendrologického posúdenia jestvujúcej vegetácie, navrhovaného využitia areálu a kompozičného riešenia je nevyhnutné redukovať jestvujúcu zeleň. Väčšinu výsadby tvoria tieniace tuje a cyprušteky deformovaného vzhľadu, aleje hlohu sa nedajú zmysluplne revitalizovať, smrek tu pôsobí rušivo, katalpy majú deformované a čiastočne vyschnuté koruny, javory tvoria tmavý kút a pri zachovaní by ubrali z využiteľnosti areálu. Zachovať sa dajú dve lipy a dominantný pagaštan konský. Priestor pod pagaštanom bude potrebné presvetliť odstránením spodných konárov do výšky 3 m. Jednu mladšiu lipu navrhujeme presadiť mimo areálu. 

  

 

Vzhľadom na polohu v blízkosti centra, okolitú historickú zástavbu a na účel využitia (oddych, relaxácia, rekreačné aktivity) bol zvolený romantický štýl výsadby. Prevládajú rozvoľnené línie a plochy s formálnejším orámovaním priestoru geometrickými korunami stromov na otvorenej hranici od cesty a v aleji k pomníku. Vo výsadbe sú navrhnuté kvitnúce kry, trvalky, trávy a jarné cibuľoviny.

   

 

V súlade s romantickým štýlom a  potrebou podporiť harmonické, pokojné pôsobenie bola zvolená farebnosť vo svetlých odtieňoch ružovej, purpurovej, fialovej po modrú v kombinácii s krémovožltou a bielou. Významným doplnkom pre dosiahnutie elegancie a ľahkosti boli zvolené trávy so vzdušnými metlinami v odtieňoch bielej, zlatej a bronzovej. Na tienistých miestach pod korunami líp a pagaštanu sú na oživenie a presvetlenie navrhnuté trvalky s prízemnými ružicami veľkých listov s bielou a žlto kresbou. Sezónnosť sfarbenia: opakovane kvitnúce ruže, jarné cibuľovíny, trvalky kvitnúce celé leto a trvalky kvitnúce do neskorej jesene, celú sezónu atraktívne trávy, tieňomilné trvalky atraktívne listom.

 

 

Návrat hore