Tradičný dom

REVITALIZÁCIA AREÁLU BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE

2009 - AUŠ riešila komplexné problémy revitalizácie areálu
Kalvárie v procese jej záchrany ako významného kultúrno-historického a krajinného prvku.
Autorka spracovala  vývojové arch.- urb. analýzy a podieľala sa na návrhoch riešenia.
 

Návrat hore